Ana Sayfa       Sık Kullanılanlara Ekle
 
 

 

 

 

Windows Dersleri

Office Dersleri

Bilgisayar Programları

Bilgisayar Arızaları

Bilgisayar Bilgileri

Network ve Ağ Kurulum

Web Tasarım

Genel Kültür

Sosyal Bilgiler

Haritalar

Fen Bilgisi

Coğrafya

Türkçe ve Edebiyat

Kitap Özetleri

İngilizce Dersleri

Dini Konular

Zeka testleri

Bilgisayar, muhasebe ve İngilizce Soruları

OKS Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

Belirli Günler ve Haftalar

Çocuk Hikayeleri ve Masalları

Okul Şarkıları, Türküler,Marşlar

Tekerlemeler

Atatürk Şiirleri

Atatürk Resimleri

İzcilik Oyunları

Sağlık

İllerimizin Tanıtımı

İlginç Konular

Güzel Yazılar

Komik Yazılar

Komik Resimler

Komik Karikatürler

Gazeteler, Dergi, Tv. ve Radyolar

Akçakoca

BİLGİSAYARLI MUHASEBE  SORULARI 

 1. Aşağıdakilerden hangisi genel muhasebenin işlevlerinden biri değildir?
 1. Kaydetme
 2. Sınıflandırma
 3. Özetleme
 4. Sermaye artırımı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yazar kasa kullanmak zorunda değildir?
 1. Tuhafiyeciler
 2. PTT hizmetleri
 3. Manav
 4. Süper market

 

 1. Bir malın kar gayesi ile el değiştirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. İşletmecilik
 2. girişimcilik
 3. Ticaret
 4. Muhasebe

 

 1. Tacir kaç şekilde sınıflandırılır?
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

 

 1. İşletmenin belli bir tarihteki mali yapısı gösteren mali tabloya ne ad verilir?
 1. Fon akım tablosu
 2. Genel geçici mizan
 3. Gelir tablosu
 4. Bilanço

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini gösterir?
 1. Varlıklar + gelirler→ kaynaklar+ giderler
 2. Varlıklar + giderler =kaynaklar + gelirler
 3. Varlıklar = borçlar + sermaye
 4. Varlıklar=sermaye- borçlar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi için aktif terimi kullanılır?
 1. Varlıklar
 2. Sermaye
 3. Borçlar
 4. Gelirler

 

 1. Sayın Ahmet UZAN’nın sahip olduğu değerler şöyledir. Nakit : 100 YTL , bankalar :500 YTL borçlar : 200 YTL’dir. işletmenin öz sermayesi ne kadardır?
 1. 600 YTL
 2. 300 YTL
 3. 400 YTL
 4. 800 YTL

 

 1. Varlıklardaki artışlar için borçlandırılan ve borç kalanı veren hesaplara ne ad verilir?
 1. Aktif hesaplar
 2. Pasif hesaplar
 3. Nazım hesaplar
 4. Gelir hesaplar

 

 1. Giderler gerçekleştikçe borçlandırılan ve dönem sonunda 690 dönem net kar –zarar hesabının borç tarafına devredilerek kapatılan hesaplara ne ad verilir?
 1. Gelir hesapları
 2. Gider hesapları
 3. Borç hesapları
 4. Öz sermaye hesapları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak değildir?
 1. Bono
 2. Müstahsil makbuzu
 3. Poliçe
 4. Çek

 

 1. Bir faturanın bedeli peşin ödendiği zaman hangi fatura düzenlenir?
 1. Varlıklar
 2. Sermaye
 3. İade faturası
 4. Kapalı fatura

 

 1. Ekim dönemine ait KDV beyannamesi en son hangi tarihe kadar verilir?
 1. 30 ekim
 2. 15 kasım
 3. 20 kasım
 4. 25 kasım

 

 1. Tahsil edilmeyen borçların yargı yoluyla işlemine ne ad verilir?
 1. Reeskont işleme
 2. İcra
 3. Teminat verilmesi
 4. Konsinye

 

 1. Dönem başı (açılış) bilançosu düzenlendikten sonra hesapların açılış maddesi  nereye yapılır?
 1. Envanter defterine
 2. Bilanço defterine
 3. Yardımcı deftere
 4. Yevmiye defterine
 1. Günlük işlemler yevmiye defterine nereden hareketle girilir?
 1. Bono, çek fatura vb belgelerden
 2. Büyük defterdeki hesaplardan
 3. Yardımcı defterden
 4. Açılış bilançosundan

 

 1. Dönem sonunda 153 TİÇARİ MALLAR hesabının borç toplamı 5.000.000 TL alacak toplamı 500.000TL ve dönem sonu mal mevcudu 1.500.000TL ise satılan Ticari malların maliyeti kaç liradır?
 1. 5.000.000
 2. 7.000.000
 3. 4.500.000
 4. 3.000.000

 

21.Sermaye bulunmasındaki formül aşağıdakilerden hangisidir?

a.   S=mevcutlar+Alacaklar-borçlar

b.   S=aktif-borçlar +mevcutlar

c.   S=pasif+mevcutlar-alçaklar

d.   Satıcılar+alçaklar-borçlar

 

 1. Aralıklı envanter yönteminde aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem içinde işlem görmez?
 1. 153 ticari Mallar Hs
 2. 621 satılan ticari Mallar Hs
 3. 600 Yurt içi satışlar  Hs
 4. 610 satıştan iadeler  Hs

 

 1. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda 690 dönem karı veya zararı hesabına devredilmez?
 1. 153 ticari mallar Hs
 2. 621 satılan ticari mallar Hs
 3. 600 yurt içi satışlar Hs
 4. 610 satıştan iadeler Hs

 

23. Bankaya hitaben   yazılmış ve yasada belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme emri niteliğinde olan belgeye ne ad verilir?

 

 1. Bono
 2. Poliçe
 3. Çek
 4. Dizi pusulası

 

 1. Çek üzerindeki hakkın devredilmesi için yapılan işleme ne ad verilir?
 1. Ciranta
 2. Ciro
 3. Devir
 4. Alonj

 

 1. Borçlu tarafından düzenlenen yazılı bir ödeme yükümlülüğü olan belgeye ne ad verilir?
 1. Bono
 2. Poliçe
 3. Çek
 4. Dekont

 

 1. Genellikle üç taraflı ilişkiye düzenlenen alacaklıların borçlusundan olan alacağını, kendisinin kendisinin  borçlu bulunduğu üçüncü bir şahsa devretme temelini belgelendiren  senet türü aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Senet
 2. Poliçe
 3. Çek
 4. Bono

 

 1. Çekin muhatabı kimdir?
 1. Keşideci
 2. Lehtar
 3. Banka
 4. İşletme sahibi

 

 1. Kendilerine mal veya hizmet satılan kişi veya işletmelerden tahsil edilecek alacakların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Alıcılar
 2. Satıcılar
 3. Alacak senetleri
 4. Verilen depozitolar ve teminatlar

 

 1. Bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerde işletme faaliyetlerinde  kullanılmak amacı ile elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içerinde paraya çevrilmesi ön görülmeyen varlıklara ne ad verilir?
 1. Duran varlık
 2. Uzun vadeli alacak
 3. Mali duran varlık
 4. Maddi duran varlık

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı hesaptır?
 1. Kasa hesabı
 2. Halk bankası hesabı
 3. Şüpheli ticari alacaklar
 4. Karşılık giderleri hesabı

 

 1. Maliyeti 100 YTL normal amortisman oranı %20 olarak belirlenen demirbaş eşya için azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre amortisman süresinin son yılda (5. yılda) ayrılması gerekli amortisman payı kaç YTL’dir?
 1. 40 YTL
 2. 24 YTL
 3. 14.400 YTL
 4. 8.640 YTL

 

 1. Maliyeti 100 YTL’den normal kullanım süresi (ömrü)5 yıl olarak belirtilen demirbaş eşya için normal amortisman yöntemine göre ayrılması  gerekli amortisman payı kaç YTL’dir?
 1. 100 YTL
 2. 40 YTL
 3. 20 YTL
 4. 10 YTL

 

 1. Ücretlerde işci için işsizlik oranı nedir?
 1. % 1,5
 2. % 2
 3. % 4
 4. % 1

 

34. Aşağıdakilerden hangisi aktif karakterli bir hesap değildir?

 1. 320 Satıcılar
 2. 255 Demirbaş Hs
 3. 153 Ticari Mallar Hs
 4. 120 Alıcılar Hs

 

35. İşletmelerin belli bir tarihteki mali durumu gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

a. Fon akım tablosu

b. Bilanço

c. Gelir tablosu

d. Nakit akım tablosu

 

36. Aşağıdakilerden hangisi pasif karakterli bir hesaptır? 

a. 500 sermaye

b. 102 Bankalar

c. 121 Alacak senetleri hs

d. 255 demirbaş hisseleri

 

37. 2005 döneminde tahsil edilen 2006 dönemine ilişkin gelirler 2006 dönem başı bilanançosunda hangi hs da görülür?

 

a. Gider tahakkukları

b. Diğer olağan gelir ve karlar

c. Gelecek aylara ait gelirler

d. Önceki dönem gelir ve karlar

 

38. ETA programında silme tuşu hangisidir?

a)  Pgup     

b)  Pgdown    

c)  Delete    

d)  Space

 

39. ETA programında aşağıdaki tuşlardan hangisi kayıt yapar?

a) F10     b)F2     c)F4     d)F3

 

40.ETA programında aşağıdaki tuşlardan hangisi ana menüye döndürür?

a) F10     b) shift+F10     c) alt+F2     d) F6

 

41. ETA programında gerektiği yerde cari listesini hangi tuş verir?

a) F6     b)F7    c)F8    d)F10

 

42. ETA programından çıkış için hangi tuş kullanılır?

a)F1     b)F2     c)F3     d)F10

 

43. ETA programının herhangi bir yerinde hesap makinesi nasıl çıkar?

a) F9+F9     b) F6+F9     c) F9+F3     d) F9+F2

 

44. Bilançonun aktif tarafında yer almasınalarına karşın değer artışlarının alacağına kaydedildiği ve alacak kalanı

veren hesap grubu hangisidir?

 

a) Aktif hesap

b) Pasif hesap

c) Aktifi düzenleyici hesap

d) Pasifi düzenleyici hesap

 

45.ETA programında ESC tuşunun görevi nedir?

a) Sonraki menü    

b) Önceki menü   

c) Alt satıra    

d) Üst satıra

 

46. F4 tuşu ne işe yarar?

a) Ekrana çıktı    

b) Yazıcıya çıktı   

c) Listesi    

d) Sıraya dizer?

 

47. ETA programında iptal tuşu hangisidir?

a) F3                    b) F4             

c) F8        d) F7

 

48. Eta programında şifre değişikliği nereden yapılır?

a) F5 servis işlemleri       

b) F4 dos işlemleri

c) Şirket/devir işlemleri  

      d) F2 şirket seçimi

 

49. Müşteri çekinin pozisyonu “portföy” ise çek nerededir?

a) Bankada 

b) Kasamızda 

c) Satıcıda  

d) Alıcıda

  

50. Protesto nedir?

a- Çek ödenmemiş bankadan ihtar var.

b- Senet ödenmemiş noterden ihtar var.

c- Senet günü geçmiş sözle uyarılmış.

d- Çek günü geçmiş fax çekilmiş.

 

51. Çek tahsil edildiği zaman hangi modülden işlem yapılır?

a- Çek-senet /müşteri çek hareketi/diğer işlemler.

b- Çek-senet /müşteri çek hareketi/müşteri çek çıkışı.

c- Çek-senet /müşteri çek hareketi/müşteri çek girişi.

d- Çek-senet /müşteri çek hareketi/firma çek girişi.

 

52. Satıcıya verilen müşteri çeki veya senedine ne ad verilir?

a- Portföy   b- Ciro  

c- iade        d- Protesto

 

53. Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?

a- Borçlar     b- Alacaklar  

c- Sermaye   d- Kaynaklar

 

54. İşletmenin sahip olduğu iktisadi değerlerin bütününe ne ad verilir?

a- Sermaye          b- Para 

c- Finansman       d- Varlıklar

 

55. İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarına (değer olarak) ne ad verilir?

a- varlıklar   b- Sermaye 

c- Borçlar    d- Kar

 

56. Aşağıdakilerden hangisi varlıklar kapsamında yer almaz?

a-  Binalar       b-Sermaye  

c-  Alacaklar    d- Mal

 

57 . İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişiklik meydana getiren, mali nitelikli işlemlerin izlenmesi aşağıdakilerden hangisinin konusudur?

a- Muhasebe     b-Finansman  

c- Üretim          d- Pazarlama

58. Aşağıdaki varlıklardan hangisi paraya dönüşümde ilk sırada yer alır ?

a- Hisse senedi      

b- Kredi kartı slipleri  

c- Ticari mal  

d- Alınan vadeli çekler

 

59. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilanço hesabı değildir?

a- Genel yönetim gideri     b- Kasa

c- Banka                             d- Alıcılar

 

60. İşletmenin sahip olduğu para ve mal gibi değerler aşağıdakilerden hangisinin içine girer?

a- Sermaye      b- Pasifler  

c- Kaynaklar    d- Varlıklar

 

61. Bilanço eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?

a- Varlıklar = sermaye + borçlar

b- Varlıklar = sermaye – borçlar

c- Sermaye = borçlar + varlıklar

d- Aktifler = pasifler + borçlar

 

62. Bilançonun sol tarafında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

a- Sermaye       b- Borçlar  

c- Varlıklar      d- Gelirler

 

63- Maliyetine peşin mal satışı sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?

a- Toplam varlıklar artar.

b- Toplam varlıklar azalır.

c- Alacaklarda artış olur.

d- Aktif pasif toplamı değişmez.

 

64- Aşağıdakilerden hangi işlem sonucunda bilançonun her iki tarafının toplamlarında artış olur?

a- Peşin mal alış                   

b- Karlı peşin satış

c- Maliyetine peşin satış       

c- Bankaya para yatırma

 

65-Aşağıdakilerden hangisi dönen varlık grubunda yer almaz

a- Kasa

b- Banka

c- Alıcılar

d- Bağlı menkul kıymetler

 

66-Sermaye ve borçlarda meydana gelen değişimlerin izlendiği ve alacak kalanı veren hesaplara ne ad verilir?

a- Gider hesapları

b- Aktif hesaplar

c- Pasif hesaplar

d- Hiçbiri

 

67-Kar ve zarar hesabının hangi durumunda zarar vardır?

a-Borç toplam 2,300 Alacak toplamı 2,300

b- Borç toplam 1,600 Alacak toplamı 1,800

c- Borç toplam 6,500 Alacak toplamı 5000

d- Borç toplam 4 000 Alacak toplamı 4100

 

68-Hesapların sol tarafına kayıt yapmak ne işlemidir?

a- Hesabı alacaklandırmak

b- Hesabı borçlandırmak

c- Hesabı kapamak

d- Hesabı dengelemek

 

69-Hesabın sağ tarafına kayıt yapma işlemine ne ad verilir?

a-Hesabı alacaklandırmak

b- Hesabı borçlandırmak

c- Hesabı kapamak

d- Hesabı dengelemek

 

70- Kullanılaçak tüm hesapların gruplanmış listesine ne ad verilir?

a-Hesap planı  b-Büyük defter  c- Nizan  d-Bilanco

 

71-Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesap niteliğindedir?

a- Kasa hesabı 

b- Sermaye hesabı

c- Alacak senetleri hesabı

d- Borç senetleri reçeskontu hesabı

 

72-Kasa hesabı borç tarafında 40,400 alacak tarafında 36,600 yazmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a- 3800 borç kalanı var

b- 3800 alacak kalanı var

c- 3800 kar var

d- 3800 zarar var

 

73-Günlük ticari işlemin madde şeklinde hangi defter işlenir?

a- Yevmiye defteri        

b-Büyük defter 

c- Envanter defteri          

d- Çek defteri

 

74-Sayfaları hesaplara bölüştürülen deftere hangisidir?

a- Yevmiye defteri

b- Büyük defteri

c- Günlük defter

d- Günlük kasa defteri

 

75) Her bir müşteriden olan alacağı hangi defter gösterir?

a) Yevmiye def.     b) Büyük def.

c) Yardımcı def.     d) Kasa def.

 

76) aşağıdakilerden hangisi yardımcı hesaptır?

a) Ticari mallard hesabı

b) Iş bankası hesabı

c) Sermaye hesabı

d) Kasha hesabı

 

77) İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için ödendiğini ve bunun karşılığında hangi hesaba borç kaydedileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?

a) Hesap hulasası

b)Mahsup fişi

c) Tediye fişi

d) Tahsil fişi

 

78) Dönem başı veya açılış bilançosuna dayanarak yevmiye defterine yapılan işleme ne denir?

a) Bilanço düzenleme

b) Envanter çıkarma

c) Hesapların açılışı

d) Mizan düzeltme

 

79)Açılış bilançosu hangi tarihte düzenlenir?

a)1 ocak   b)1 nisan c)2 ocak d)1 mayıs

 

80)İşe yeni başlayan işletmede ilk yapılan işlem nedir?

a) Bilanço düzenlemek

b) Envanter çıkarmak

c) Açılış kaydını yapmak

d) Hesap açmak

 

81)Dönem sonu borç kalanı veren hesapların kalan kadar alacaklandırılması işlemine ne ad verilir?

 

a) Hesapların açılması

b) Hesapların kapatılması

c) Muhasebe içi envanter

d) Muhasebeleştirme

 

82) aşağıdakilerden hangisi stoklar kapsamındaki hesaplardandır?

a) Ticari mallar hesabı

b) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı

c) Satılanlar hesabı      

d) Pazarlama giderleri hesabı

 

83. Stok kartı bölümünde ne yapılır?

a- Stok hareketi girilir.

b- Yeni bir stok kartı açılır

c- Kartların raporu alınır.

d- Parametreler değiştirilir.

 

84. Aşağıdakilerden hangisi stok koduna örnektir?

a- 0001   b- 1233   c- AC21   d- Hepsi

 

85. stok kartında BİRİM aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a- Adet    b- Metre    c- Kg    d- Hepsi

 

86. Birimi “adet” olan bir mal içinde 20 adet olan kolilerle geliyorsa 2. birim ve katsayı ne olur?

a- 2.birim “adet “ , katsayı “24”

b- 2.birim “koli”, katsayı “48”

c- 2.birim “koli”, katsayı “20”

d- 2.birim “koli”, katsayı “12”

 

87. Bir şirkette (1) birden fazla kasa kullanılıyorsa bu kasalar programın hangi modülünde tanımlanır.?

a.  Kasa/ kasa  kartı/ yeni kart

b. Kasa /kasa hareketi/ yeni hareket

c. Kasa / kasa hareketi/ yeni fiş

d. Kasa / kasa kartı / eski kayıt

 

89. Nakit olarak elde tutulan para ve para  gibi kullanılan  istenildiği zaman  paraya cevrilebilir varlıklara ne denir?

a. Dönem farkları

b. Düzen fazlalıkları

c. Hazır değerler

d. Mekul kıymetler

 

90. Aşağıdakilerden hangisi ’’hazır değerler“ kapsamında yer almaz?

a. Kasa

b. Bankalar

c. Alınan cekler

d. Alacak senetleri

 

91. Işletmeler sattığı mal karşılığında cek aldıklarında bunu nasıl kaydederler ?

a. Kasa hesabına borç

b. Alınan ceklerin hesabına borç

c. Alınan ceklerin  hesabına alacak

d. Verilen cekler ve ödeme emirleri hesabına borç

 

92. Işletmenin müşteriden olan alacağını müşteri bankaya yatırırsa , hangi hesaba borç kaydedilir?

a. Kasa hesabına

b. Banka hesabına

c. Banka kredi hesabına

d. Alıcılar hesabına

 

93. Anonim şirketinin paylara bölünmesi sermayesi karşılığında cıkarılan belgeye nedenir?

a. Tahsil

b. Hisse senedi

c. Bono

d. Borc senedi

 

94. satın alınan mallar için ödenen KDV  nasıl kaydedilir?

a. Tiçari mallar hesabına borcuna

b. Hesaplanan  KDV hissesi borcuna

c. Indirilecek KDV hasabının borcuna

d. Hesaplanan KDVhesabının alçağına

 

95. Peşin mal satıldığında aşağıdakilerden hangisi borçlandırılır?

a. Ticari mallar

b. Hesaplanan KDV

c. Kasa

d. Indirilecek KDV

 

96. (K) işletmesinin satın almış olduğu mal karşılığında satıcıya bir müşteri çeki vermiştir. bu durumda yapılacak muhasebe  kaydında aşagıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?

 

a.      Alacak senetleri

b.      Verilen çekler ve ödeme emirleri

c.      Alıcılar

d.      Alınan çekler

 

97. muhasebe sürecinde “yevmiye defterine kayıt aşamasından sonra hangi aşama gelir?

 

a.      Genel geçici mizan çıkarılması

b.      Bilançonun düzenlenmesi

c.      Defteri kebir kayıtlarının yapılması

d.      Günlük işlemlerin kaydedilmesi

 

98. Hesaplanan KDV, İndirilecek KDV’  den büyük olursa aradaki fark aşagıdakilerden hangisidir?

 

 1. Diğer KDV
 2. Tahsil edilen KDV
 3. Ödenecek KDV
 4. Devreden KDV

 

99. Bir kimseye bir iş karşılığında iş veren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve naklen ödenen meblağa ne ad verilir?

a) Tazminat

b) Ücret

c) Konut

d) Fonu Aidat

 

100)Bir işletmenin kuruluş envanteriyle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir

100 kasa 10.000.000.000 TL

lOl alınan çekler           5.000.000.000 TL

102 bankalar     5.000.000.000 TL

Buna göre işletmenin öz sermayesi kaç

liradır

a. 20.000.000.000 TL

b. 10.000.000.000 TL

c. 15.000.000.000 TL

d. 5.000.000.000 TL

 

101)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi üretim

faktörlerinden değildir?

a) Pazarlama

b) Işgucu

c) Para(sermaye)

d) Makine

 

102)Yevmiye defterine yapılan ilk kayıt

aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Günlük kayıt  

c)    Kasa kaydı

b)    Açılış kaydı          

d)    Envanter kaydı kayıt

 

103)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletmenin

ticari faaliyetlerinden değildir?

a) Haberleşme c) Pazarlama

b) Üretim           d)Tedarik

 

1104) İşletmelerde gerçekleşen ticari işlemler tarih sırasına göre aralıksız olarak hangi deftere kaydedilir?

a) Yevmiye defteri

b) Envanter defteri

c) Yardımcı defterler

d) Kasa Defteri

 

105)Yevmiye defterine ve defteri kebire yapılan kayıtların doğruluğunu ispatlamak için belirli tarih aralıklarında düzenlenen tablo aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a) Mizan

b) Nakit akım tablosu

c) Fon akım tablosu

d) Bilanço tablosu

 

106)Aşağıdakilerden hangi seçenek         pasif hesaptır’

a) 500 sermaye

b) 102 bankalar hs.

c) 121 alacak senetleri lıs.

d) 255 demirbaşlar hs.

 

107) Mal alışlarda satıcı işletmenin ödediği kdv aşağıdakilerden hangisidir?

a. 191 indirilecek KDV

b. 391 hesaplanan KDV

c. 291 gelecek yıl. İndirilecek KDV

d. 190 devreden KDV

 

108) işletmenin aylık hesaplanan kdv’si

200.000.000 TL indirilecek kdv’ si

150.000.000 TL ise ödenecek KbV si ne

kadardır?

a) 50.000.000

b) 60.000.000

c) 70.000.000

d) 150.000.000

 

109)  Vergi koyma ve kaldırma yetkisi kime aittir?

a) Hükümet

b) Maliye bakanlığı

c) Tbmm ( yasama)

d) Cumhurbaşkanıu

 

110) Her ay tahakkuk eden kdv’ler hangi beyanname ile bildirilir?

a. Muhtasar beyanname

b. KDV beyannamesı

c. Gelir vergisi beyanamesi

d. Kurumlar vergisi beyannamesi

 

111) Defterlerin tasdik makvı hangi kurumdur?

a. Noter

b. Sigorta kurumu

c. Defterdar

d. Vergi dairesi

 

112) Ekim ayında tahakkuk eden KbV’ler en son ne zaman beyan edilerek ödemeleri yapılır?

a)  25 kasım        b)20 ekım

b)  25 ekim          d)20 kasım

 

113) İşletmede düzenlenen mizmlar hangi defter kayıtlarından yararlanarak hazırlanır?

a. Günlük defter

b Envanter.

c. Büyük defter

d. İşletme defteri

 

114)Aşağıdakilerden hangisi amortisman ayırma yöntemlerinden değildir?

a) Normal amortisman yöntemi

b) Fevkalade amortisman yöntemi

c) Envanter yontemi

d) Azalan bakiyeler yöntemi

 

115)Aşağıdakilerden hangi maddi duran varlık amorlismana tabi değildir?

a) Arsalar

b) Binalar

c) Taşıtlar

d) Demirbaşlar

 

116) İşverenlerin her ay ödedikleri ücretler gösterdikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ücret tahakkuku

b. Hiçbiri

c. Ücret bordrosu

d. Gider pusulası

 

1117)ücretlerde damga vergisi oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yüzde on iki

b) Binde on

c) Binde altı

d) Binde sekiz

 

118) Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere malı satan işletme veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenen ve müşteriye verilen ticari belge aşağıdakilerden hangisidir.?

a. Müstahsil makbuzu

b. Fatura

c. Sevk irsaliyesi

d. Serbest meslek makbuzu

 

119)Bankadaki hesabımıza 6.000.000.000 TL yatırdık. Yukarıdaki ticari işlem hangi belgeye dayanarak hangi f işe kaydedilir

a. Banka dekontuna _tediye fişi

b. Banka dekontuna _tahsil f işi

c. Banka dekontuna_mahsup fişi

d. Banka dekontuna — açılış f işi

 

120)Bir işletmede işletmenin almış olduğu mallar için ödediği KDV’yi hangi belgeden yararlanılarak bulunur?

a) Mal alış faturası

b) Mal satış faturası

c) Sevk irsaliyesi

d) Tahsilat makbuzu

 

121) Mal hareketini kontrol etmek amacıyla

getirilen malın sevki anında mal ile birlikte bulundurulan belge aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sevk irsaliyesi

b. Gider pusulası

c. Fatura

d. Müstahsil makbuzu

 

122) Işletmenin kasasından yapılan ödemeler hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir’

a) Kasa hesabının  alacağına

b) Kasa hesabının borcuna

c) Bankalar hesabının alacağına

d) Gider hesabının borcuna

 

123) İşletme müşterilerinden aldığı çekleri hangi hesapta izler?

a) verilen çekler hesabının olacağına

b) alınan çekler hesabının alacağını

c) verilen çekler hesabının borcuno

d) alınan çekler hesabının borcuna

 

124) İşletmede satmak amacıyla değil de kullanmak amacıyla alma değerlere ne ad verilir?

a) Demirbaşlar

b) Dönen varlık

e) Öz sermaye

d) Kuruluş ve örgutlendirme giderleri

 

125. Aşağıdakilerden hangisi normal takvim yılıdır?

a) 1 Mart—30 Kasım

b) 1 Ocak—31 Aralık

c) 1 Şubat — 2 Mart

d) 1 Mayıs—13 Eylül

 

126. Normal kullanım süresi 5 yıl ve maliyeti 300.000- olan bir makine için, normal amortisman yöntemine göre 2. yıl sonunda ayrılacak amortisman gider payı kaç YTL’dir?

a) 48.000

b) 120.000

c) 72.000

d) 60.000

 

127. Azalan kalanlar üzerinden amortisman uygulamasında VUK’a göre en yüksek oran % kaçtır?

a)     25   b )30     c) 40    d)50

 

128.Aşağıdaki hesaplardan hangisi “Hazır Değerler” içinde yer almaz

a) Bankalar

b) Alınan çekler

c) Verilen çekler ve ödeme emirleri

d) Stoklar

 

129.İşletmenin kasasındaki paranın Kasa Hesabının kalanından eksik olması ve bu farkın nedeninin belirlenememesi durumunda, yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kasa Hesabına borç, Dönem Karı veya Zararı Hesabına alacak

b) Kasa Hesabına borç, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına alacak

c) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak, Kasa Hesabına borç

d) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç, Kasa Hesabına alacak

 

130. Aşağıdakilerden hangisi nakit olmayan kredi türüdür?

a) Teminat mektubu

b) Borçlu cari hesap

c) Maddi teminatlı kredi

d) Avans kredisi

 

131. Faaliyet giderlerinin muhasebeleştirilmesinde 7/A seçeneğini kullanan bir işletmede 7 kodlu maliyet hesapları içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz

a) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

b) Araştırma geliştirme giderleri

c) Komisyon giderleri

d) Finansman giderleri

 

132. Dönem içinde satın alınan ve “770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı”na kaydedilen kırtasiye malzemesinden, dönem sonunda henüz kullanılmadığı tespit edilen kısım için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı borçiandırılır

b) 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı borçlandırılır

c) 381 Gider Tahakkukları Hesabı alacaklandırılır

d) 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı borçiandırılır.

 

133) İşletme 600 YTL tutarı bankadaki hesabına yatırmıştır.

Bu bilgilere göre borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kasa

b) Sermaye

e) Borçlar

d) Bankalar

 

134) Aşağıdakilerden hangisi stoklar içinde yer almaz

a) Alacak senetleri

b) Mamuller

c) Yarı mamuller — üretim

d) Verilen sipariş avansları

 

135) Aşağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı bilançonun aktifinde yer alır?

a) Sermaye

b) Dönem net karı

c) Satılan malın maliyeti

d) Verilen çek ve ödeme emirleri

 

136. Aşağıdaki işlemlerden hangisi için kasa hesabına alacak kaydı yapılır?

a. Peşin mal satılması

b. Alçak tahsili

c. Bankadan para cekilmesi

d. Borc ödenmesi

 

137) Aşagıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?

a) Dönemsel ortalama

b) Tartılı ortalama

c) Son giren ilk çıkar

d) Fiili maliyet

 

138) Şüpheli duruma düşen senetli alacakta yapılacak ilk muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlu olur?

a) Şüpheli ticari alacaklar

b) Alacak senetleri

c) Karşılık giderleri

d) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

 

139)  Aşağıdaki hesaplardan hangisi kapatılırken dönem karı veya zararı hesabının alaağına  aktarılır?

a) Satış iskontoları

b) Satış iadeleri

c) Konusu kalmayan karşılıklar hs

d) Satılan ticari mal maliyeti

 

140) Nedeni bulunmayan kasa noksanında personel sorumlu değilse aşağıdaki hesapların hangisine devredilir.

a) Diğer olağan dışı gider ve zararlar

b) Kasa

c) Şüpheli ticari alacaklar

d) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

..,..